Skip to main content Skip to footer

Algemene Voorwaarden Flexibelehor.nl

Algemene Voorwaarden Flexibelehor.nl

Artikel 1 - Definities

 1. Flexibelehor.nl: een handelsnaam van Plizé Raamdecoratie, gevestigd te Gdanskweg 70, 9723 TS Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71116788.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Flexibelehor.nl voor de levering van producten.
 3. Product(en): de flexibele hor met een metalen frame die op maat is gemaakt volgens de specificaties van de klant en verkocht door Flexibelehor.nl.
 4. Inmeetservice: de optionele service waarbij Flexibelehor.nl de maten van de klant op locatie komt opmeten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Flexibelehor.nl en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop van Flexibelehor.nl.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de benodigde maten en adresgegevens.
 3. Indien de klant gebruikmaakt van de inmeetservice, zal Flexibelehor.nl de maten op locatie opmeten. De klant blijft echter verantwoordelijk voor de juistheid van deze maten.

Artikel 4 - Levering

 1. Flexibelehor.nl zal zich inspannen om de bestelde producten binnen de aangegeven levertijd te leveren.
 2. Levering vindt plaats op het adres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling.
 3. Indien de bestelde producten niet passen als gevolg van een inmeetfout door Flexibelehor.nl, zal Flexibelehor.nl kosteloos een passende oplossing bieden.

Artikel 5 - Retourneren

 1. Aangezien de producten op maat worden gemaakt volgens de specificaties van de klant, is retourneren niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen in geval van een inmeetfout door Flexibelehor.nl.

Artikel 6 - Garantie

 1. Flexibelehor.nl biedt garantie op de geleverde producten conform de wettelijke garantiebepalingen.
 2. De garantie dekt gebreken die zijn ontstaan als gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

Artikel 7 - Klachten

 1. Klachten over geleverde producten dienen binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij Flexibelehor.nl.
 2. Flexibelehor.nl zal klachten zo spoedig mogelijk afhandelen en streeft naar een passende oplossing.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Flexibelehor.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Flexibelehor.nl.
 2. De aansprakelijkheid van Flexibelehor.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Flexibelehor.nl niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, natuurrampen, brand, en andere onvoorziene omstandigheden die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Flexibelehor.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Flexibelehor.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flexibelehor.nl is gevestigd.

Artikel 11 - Wijzigingen

 1. Flexibelehor.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst na de datum van wijziging.

 

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.